• Odwiedzaj nas na mediach społecznościowych!
 • Facebook
 • Instagram
Cukiernia Malek

Regulamin

CUKIERNIA MALEK ROMUALDA MALEK MONIKA MALEK – SZUKALSKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

i KREATORA TORTÓW

§1 [Zasady ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz funkcjonalności Kreator Tortów umożliwiającej Klientom zaprojektowanie i zakup Tortów, dostępnych na Stronie Cukierni Malek,  w domenie cukierniamalek.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia Usług, dokonywania zakupów Towarów i Tortów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary i Torty, dokonywania reklamacji oraz rozwiązania umowy. 

§2 [Definicje]

Terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. CUKIERNIA MALEK ROMUALDA MALEK MONIKA MALEK – SZUKALSKA ul. Miłosławska, 970-835 Szczecin NIP 8512525655 – Cukiernia Malek
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep oraz Kreatora Tortów. 
 3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem cukierniamalek.pl
 4. Klient  –  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba uprawniona,  
 5. Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Klient na prawach Konsumenta-
 7. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klienta w celu realizacji umowy zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu lub Kreatora Tortów.  
 8. Towary – wszelkie produkty wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży. 
 9. Konto Klienta – wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.
 10. Koszyk- wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja Konta Klienta, która umożliwia Klientowi dodawanie Towarów, które chce kupić w momencie ich dodania lub później.
 11. Tort – wyrób cukierniczy zamówiony za pomocą Kreatora Tortów.
 12. Kreator Tortów – Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zaprojektowanie i zakup Tortu.

§3  [Wymogi techniczne]

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego i Kreatora Tortów przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 46.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami trzem wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwać pliki typu cookies oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z Usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 23.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej. 
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.

§4 [Treści zakazane]

 1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego lub Kreatora Tortów i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub Kreatora Tortów, wykorzystania dóbr własności intelektualnej bez zgody Sprzedającego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie funkcjonalności. 
 2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§5 [Zasady ogólne korzystania ze Sklepu i Kreatora Tortów]

 1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu oraz Kreatora Tortów po dokonaniu rejestracji i utworzenia w ten sposób Konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie lub bez rejestracji, zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: biuro@cukierniamalek.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Rejestracja umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; przeglądanie historii/statusów zamówień; oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 4. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej poza upoważnionymi przedstawicielami hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego jak i korzystanie Kreatora Tortów możliwe jest również bez rejestracji. W tym przypadku Klient powinien wypełnić formularz zamówienia po dokonaniu wyboru Towarów lub Tortów, w którym zobowiązany jest podać wszystkie dane niezbędne do realizacji zawartej w Sklepie umowy tj: imienia, nazwiska lub nazwy Klienta, adresu do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numeru identyfikacji podatkowej (NIP- dla prowadzących działalność gospodarczą), adresu e-mail oraz numeru telefonu.

§6  [Kreator Tortów]

 1. Klient ma możliwość dokonania zamówienia i zakupu Tortu poprzez wybór kolejnych żądanych cech takich jak kształt, rodzaj ciasta, wypełnienie, rodzaj wykończenia, jak również waga Tortu (jego wielkość) oraz zindywidualizowane cechy jak napis lub grafika na torcie. Po wyborze powyższych cech Klient dokonuje zamówienia zgodnie z § 7.
 2. Klient za pomocą Kreatora Tortów ma również możliwość zamówienia spersonalizowanego Tortu, o cechach i właściwościach przez siebie wybranych. W tym celu powinien wybrać opcję „Tort szyty na miarę”, a następnie uzupełnić formularz o dane w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz dokonać opisu Tortu jak również w miarę możliwości podesłać zdjęcie lub grafikę obrazujące Tort lub jego wykończenie. Po zakończeniu wypełnienia formularz Kupujący wysyła zapytanie do Sprzedającego. Sprzedający poinformuje Klienta o możliwości wykonania Tortu określonego przez Klienta wraz z jego ceną i datą realizacji lub jego wykonania z odpowiednimi modyfikacjami lub odmowie realizacji Tortu. Powyższe informacje Sprzedający przekaże Klientowi drogą mailową. Z chwilą zwrotnego potwierdzenia przez Klienta oferty Sprzedającego dojdzie do zawarcia umowy za pośrednictwem e-mail.

§7 [Zamówienie, zawarcie umowy]

 1. Informacje o Towarach i Tortach oraz usługach dostępnych w ofercie Sprzedającego na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Klient powinien wybrać Towar, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. ilość, waga itp.), a następnie przejść do posumowania Koszyka.  Klient może powrócić do wybierania kolejnych Towarów albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do kasy”. Klient może uprzednio skorzystać z kodu rabatowego lub systemu punktowego, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 Regulaminu. 
 3. Klient nie posiadający Konta w celu realizacji zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia umowy jak imię, nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu, podać datę dostarczenia towaru oraz dokonać wyboru dostawy i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zaakceptować politykę prywatności. 
 4. Po wyborze sposobu dostawy Klientowi zostanie przedstawiona wartość Towaru wraz z ceną dostawy. 
 5. Po dokonaniu sposobu płatności Klient dokonuje zapłaty i finalizacji zamówienia poprzez polecenie „Kupuje i płacę”, zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 8 Regulaminu.   
 6. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów lub Tortów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta i chwilę zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.2.  
 7. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji zamówienia w terminie wskazanym w zamówieniu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.  Klient może anulować zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.
 8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze nie później przed realizacją zamówienia kontaktując się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 9. W sytuacji opisanej w § 7 ust. 7 Regulaminu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 Regulaminu.  
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu z treścią umowy. Treść umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

§8 [ Sposób zapłaty]

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach w trakcie składania zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar lub Tort w następujący sposób: 
  1. za pośrednictwem Operatora płatności tj. niezależnego serwisu PayU

§9 [Kupony rabatowe]

 1. Klient może skorzystać z kuponu rabatowego przyznawanego przez Sprzedającego na stronie internetowej. Wysokość rabatu przyznanego z tytułu kuponu będzie każdorazowo określana  przy jego przyznawaniu. Kupon składa się z ciągu znaków, które Klient podaje przed dokonaniem płatności. Wartość płatności zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość kuponu. Jeden kupon dotyczy tylko jednej płatności.

§10 [Sposoby i koszty dostawy]

 1. Towar lub Tort może być dostarczony w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem firmy przewozowej pod wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres.
  2. Odbiór w sklepie stacjonarnym.
 2. Koszty dostawy ustalane są zgodnie z cennikiem firmy przewozowej oraz gabarytów zamówionego Towaru. Wartość przesyłki ukaże się Klientowi każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 3. Przesyłka, o której mowa w § 10 ust.1 a)Regulaminu zostanie nadana po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedającego.
 4. Termin dostawy zostanie wykonany na podstawie zgłoszenia Klienta w formularzu zamówienia.

§11 [Ochrona prywatności]

 1. Dane osobowe osób Klientów lub upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą na stronie Sprzedającego.

§12 [Reklamacje, rękojmia]

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu lub Kreatora Tortów (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”, e-mail na adres: biuro@cukierniamalek.pl, lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 2 p.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną (rękojmia). 
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji z rękojmi przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Tort wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Tortu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) do sklepu stacjonarnego Sprzedającego i opisać reklamację.  
 7. W przypadku towarów innych niż Tort lub Towary o krótkim terminie przydatności zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad (albo w miarę możliwości wadę usunie). Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 9. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedającego. 
 10. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi zostają wyłączone, w związku z nabywaniem Towaru przez Klienta w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) lub Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę na Stronie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

§13 [Odstąpienie od umowy]

 1. Ze względu na fakt, iż Sprzedający oferuje produkty:
  1. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności Tort ze specjalnymi dedykacjami lub na zamówienie)

prawo odstąpienia na podstawie w art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje.

§14 [Zwrot należności]

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w  przypadku: 
  1. odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 7 wycofania zamówienia w całości lub w części,
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności lub gotówką. 
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu. 
 4. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności. 
 5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

§15 [Kontakt ze Sprzedającym]

 1. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt”. W ten sam sposób mogą być dokonywane przez Klienta zmiany w zamówieniu.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż wskazany powyżej będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub też pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złożyła dane zamówienie, przy czym weryfikacja nastąpi poprzez żądanie podania określonych danych wymaganych do zawarcia umowy w Sklepie.  
 3. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 
 4. W przypadku zmiany złożonego zamówienia w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności, z tym że w przypadku zmiany zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 14 Regulaminu.

§16 [Postanowienia końcowe, pozasądowe rozstrzyganie sporów]

 1. Umowy zawierane poprzez Sprzedającego zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem Klienta.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 4. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 8. Konsument  uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.